เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

วิสัยทัศน์

         วิสัยทัศน์
             ผลิตพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี ทักษะคุณภาพ มาตรฐานตามความต้องการของหน่วยงานและผู้ประกอบการ
  พันธกิจ
   1.  จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช . ,ปวส . ภาคปกติ และระบบทวิภาคี โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน และสถานประกอบการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา
          2. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความชำนาญ โดยให้มีการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมทั้งสอดแทรกทักษะชีวิตอันส่งผลต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ อย่างมี ประสิทธิภาพ บริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
^